IDIOMAcastellanovalencià
BÚSTIA DE SUGGERIMENTSbuzon de sugerencias
ESTÀS A:
 1. Portada >
 2. Tràmits i gestions >
 3. Persones >
 4. Parella >
 5. Matrimoni Civil

Parella

tornar

Matrimoni Civil

Tramitació de l'Expedient Matrimonial en el Registre Civil

És el procediment previ a la celebració del matrimoni, per mitjà del qual els contraents acrediten, en expedient tramitat segons legislació del Registre Civil, que reunixen els requisits de capacitat establits en el Codi Civil per a contraure matrimoni. Es pot realitzar en el Registre Civil del municipi on estiga empadronat el nóvio o la nóvia.

El Registre Civil de Massanassa es troba en

C/Major, 15
Tel 96 125 29 83
Horari 9 a 14h de Dilluns a Divendres.

Documentació necessària

 • Sol.licitud de matrimoni (facilitada en el Registre Civil), omplida i firmada pels sollicitants (original i fotocòpia).
 • Fotocòpia dels dos DNI, o si és el cas, del passaport o la targeta de residència, i llibre de família en el supòsit de tindre fills comuns.
 • Certificat literal de naixement actualitzat i expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement d'ambdós interessats.
 • Certificat d'empadronamentque acredite el domicili dels dos últims anys dels dos sol·licitants. Si durant els dos últims anys s'haguera canviat de municipi, també el padró de l'anterior municipi. El certificat d'empadronament l'expedix l'Ajuntament.
 • Declaració jurada o afirmació solemne d'estat civil dels sollicitants (certificat de Fe de Vida i Estat). Les expedix el Registre Civil.

 

A més de la documentació és necessari aportar

 • Els viudos han d'aportar el certificat del seu matrimoni anterior i certificat de defunció del cònjuge.
 • En el cas dels divorciats o de matrimonis anul·lats, s'ha d'aportar el certificat literal del matrimoni anterior, on constarà la inscripció marginal de divorci o nullitat.
 • Els menors d'entre 14 i 16 anys hauran d'obtindre prèviament la dispensa de l'impediment de prohibició d'edat, tramitat en el Registre Civil. Els menors d'entre 16 i 18 anys hauran d'obtindre l'emancipació per concessió dels seus pares o dels que ostenten la pàtria potestat, i una vegada emancipats hauran d'aportar certificat literal de naixement amb inscripció marginal d'emancipació.
 • Els estrangers han de presentar un certificat del seu consolat o ambaixada acreditant la seua inscripció i el seu estat civil. Convé informar-se en el consolat o ambaixada corresponent i, a més, és necessari presentar un certificat de capacitat matrimonial (segons els països). Tots els documents estrangers han de ser presentats degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat.

 

¿On ha de presentar-se la documentació?

En la Secció de Matrimonis del Registre Civil corresponent al municipi d'un dels contraents.

Compareixença amb testimoni

Els contraents hauran d'acudir el dia indicat pel Registre Civil, amb la documentació anteriorment citada i acompanyats per dos testimonis majors d'edat que els coneguen (no hauran de ser familiars). 

Els contraents hauran de manifestar baix declaració jurada el seu estat civil i els testimonis hauran de testificar sobre la veracitat dels extrems continguts en l'escrit de la sol.licitud.

¿Quant temps dura la tramitació de l'expedient?

La tramitació de l'expedient, una vegada obert, dura entre 30 i 50 dies.

Conclusió de l'expedient

Finalment, el jutge encarregat del Registre Civil dicta la resolució de l'expedient, i si este resulta aprovat i complet, queda autoritzada la celebració del matrimoni

Si la tramitació de l'Expedient s'ha realitzat en el Registre Civil del municipi i la cerimònia tindrà lloc en l'Ajuntament de Massanassa, serà el propi Registre el que envie directament l'expedient matrimonial a este Ajuntament, indicant el dia en què es va a celebrar el matrimoni civil. Posteriorment, l'Alcaldia resoldrà per Resolució l'autorització per a celebrar el matrimoni.

Documentació dels casos especials

 • Per a menors d'edat. Certificació literal de naixement amb nota marginal d'emancipació (majors de 16 anys) o dispensa judicial (per a menors de 16 anys i majors de 14).
 • Per a divorciats o anul.lats del matrimoni anterior. Certificació literal del matrimoni, on figure l'anotació marginal de divorci o nul.litat. Les sentències de divorci dictades fora d'Espanya necessiten Exequator de les mateixes, convalidació (Sala 1a del Tribunal Suprem).
 • Per a viudos. Certificació de matrimoni anterior i certificació de defunció del cònjuge anterior difunt.
 • Per a estrangers.

  - Certificació d'inscripció consular de l'interessat, amb expressió del domicili del mateix, temps de residència a Espanya i lloc de procedència del mateix.

  - Certificació de naixement traduïda per traductor jurat i segellada pel consolat i el Ministeri d'Assumptes Exteriors.

  - A més hauran d'acreditar igualment si la Llei personal del país corresponent, li exigix la publicació d'Edictes, al contraure matrimoni civil a Espanya.

  Tota la documentació que no siga espanyola, ha de traduir-se per traductor jurat i legalitzar-se pel consolat respectiu (tant l'original com la còpia).

  Ministeri d'Assumptes Exteriors C/ Goya, 8, Madrid.

  La postil·la de L'Haya substituïx a la legalització de documents.

  Aquells sol·licitants que no sàpien parlar el castellà, hauran de comparéixer assistits de traductor jurat intèrpret.

  Per als asilats, refugiats polítics o sol.licitants d'asil o refugi, haurà d'aportar-se Certificació de la Direcció General de la Policia, o de l'A.C.N.U.R, o de la Creu Roja Espanyola, o d'un altre Organisme Competent, amb totes les dades personals dels interessats (nom, cognoms data i lloc de naixement, nom dels pares, sexe, estat civil i domicili actual) acreditat de la seua condició de tals.

Celebració del Matrimoni Civil

És l'acte de la boda, pel que dos persones contrauen matrimoni civil davant de l'autoritat competent.

¿Qui oficia la cerimònia?

L'Alcalde, Francisco A. Comes Monmeneu, o si és el cas, algun dels regidors que conformen l'Ajuntament Ple, que oficiarà per delegació de l'Alcaldia.

¿On es pot celebrar?

En el moment d'omplir la sol.licitud de matrimoni facilitada pel Registre Civil, s'ha d'indicar el lloc de celebració de la boda, perquè conste en l'expedient previ. Si és el nostre municipi la boda se celebrarà en l'Ajuntament de Massanassa en el Saló de Plens, ubicat en la primera planta de la Casa Consistorial.

Per a contraure matrimoni no cal abonar cap taxa.

¿Quin és l'horari?

A qualsevol hora, prèvia disponibilitat de cita amb l'Alcaldia.

¿Què es necessita?

 • Tramitar l'expedient matrimonial

  S'ha de tramitar prèviament el corresponent expedient matrimonial que autoritze la celebració de la boda en el Registre Civil. Si la tramitació s'ha realitzat en el Registre Civil corresponent al municipi de Massanassa, serà el propi Registre qui envia l'expedient a l'Ajuntament.
 • Concertar data de la boda

  És necessari confirmar data de la boda amb l'Ajuntament, sol.licitant cita amb el Sr. Alcalde.

  Pç Escoles Velles, 1
  Tel. 96 125 55 00

 

Resum de la Tramitació de l'Expedient Matrimonial en el Registre Civil

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.