IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
 1. Portada >
 2. Tràmits i gestions >
 3. Tributs Municipals >
 4. Impostos Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Tributs Municipals

tornar

Impostos Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

L'IVTM grava la titularitat dels vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que siga la seua classe i categoria.

A aquests efectes es consideren vehicles aptes per circular els vehicles matriculats en la Direcció Provincial de Trànsit corresponent, mentre no hagen causat baixa en aquest registre.

La tributació de cada vehicle s'estableix en funció de les característiques del vehicle (tipus, potència fiscal, càrrega útil, etc.), en el quadre de tarifes que l'Ajuntament de Massanassa té aprovat en la seua Ordenança Fiscal, que es mostra en la secció "Tarifa".

 • La meritació del IVTM es produeix l'1 de Gener de cada any, excepte en el cas de primera adquisició de vehicles, en aquest cas el període impositiu començarà el dia en què es produïsca aquesta adquisició.
 • En els supòsits de primera adquisició o baixa del vehicle (baixa definitiva o baixa temporal per substracció o robatori del vehicle) tramitada davant la Direcció Provincial de Trànsit de València, l'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals.

 

Si la baixa del vehicle es tramita amb posterioritat a la meritació de l'impost el subjecte passiu haurà de pagar la totalitat de la quota del rebut, procedint a sol.licitar la devolució dels trimestres en els quals el vehicle figurava ja de baixa.

L'IVTM es gestiona per l'Ajuntament a partir del cens anual elaborat per la Direcció Provincial de Trànsit de València, conseqüentment:

La gestió censal (canvi domicilis fiscals, tramitació d'altes i baixes de vehicles, etc.) correspon a la Direcció Provincial de Trànsit de la província de València, amb domicili en C/. Mora de Rubielos nº 2, telèfons 963417986 / 963172000.

La gestió tributària (concessió de beneficis fiscals, devolució de rebuts, etc.) competeix a l'Ajuntament del municipi que conste en el permís de circulació del vehicle.

BENEFICIS FISCALS

En aquest apartat anem a informar als contribuents dels beneficis fiscals més habituals en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica; per tant atès que la casuística prevista en les disposicions legals és molt àmplia, si desitgen informació sobre la possible existència d'altres supòsits poden dirigir-se al Departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament, plaça Escoles Velles, 1.

En tots els casos, la sol.licitud haurà de tramitar-se mitjançant la presentació d'instància en el Registre General de l'Ajuntament en la qual s'indicarà el tipus de benefici que es desitja i s'adjuntarà la documentació que en cada cas es detalla.

Exempció vehicles de persones amb mobilitat reduïda

Es concedeix l'exempció de pagament de l'IVTM per a

 • Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda al fet que es refereix l'apartat A de l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de Desembre.
 • Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà en tant es mantinguen aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
 • Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris d'elles per més d'un vehicle simultàniament.
  A l'efecte del que es disposa en aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalidesa els qui tinguen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

 

En qualsevol cas els subjectes passius beneficiaris d'aquesta exempció no podran gaudir-la per més d'un vehicle simultàniament.

Documentació necessària

 • Escrit sol.licitant la bonificació (veure la secció de "Impresos").
 • Certificació de la qualificació de minusvalidesa.
 • Còpia del permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.

 

Efectes: A partir de l'any següent a la seva sol·licitud.

Exempció IVTM tractors, remolcs i semirremolcs

Es concedeix l'exempció de l'IVTM per a aquells tractors, remolcs i semirremolcs que estiguen proveïts de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.

Documentació necessària

 • Escrit sol.licitant la bonificació.
 • Còpia de cartilla d'Inspecció Agrícola.
 • Còpia del permís de circulació.
 • Còpia de la fitxa tècnica del vehicle.

 

Període de presentació d'instàncies

Dins de l'últim trimestre de l'any, les instàncies presentades amb posterioritat causaran efecte per a l'any següent.

Bonificació IVTM vehicles històrics

La bonificació que es concedeix és la del 100% de la quota de l'IVTM per als vehicles històrics o aquells que tinguen una antiguitat mínima de 25 anys contats a partir de la data de la seua fabricació.

Documentació necessària

 • Escrit sol.licitant la bonificació.
 • Còpia del permís de circulació.
 • Còpia de la fitxa tècnica en la qual conste la matrícula del vehicle.

 

Període de presentació d'instàncies

Dins de l'últim trimestre de l'any, les instàncies presentades amb posterioritat causaran efecte per a l'any següent.

Més informació en l'apartat L'Ajuntament, Normativa Municipal.

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.