IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. Tràmits i gestions >
  3. Tributs Municipals >
  4. Taxes de Gual

Tributs Municipals

tornar

Taxes de Gual

La Taxa regula l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

El Pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa ho constitueix el següent suposat d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local

  • Entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicle, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, previst en la lletra h) de l'apartat 3 de l'article 20 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, que gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular, conforme al supòsit que s'indica en l'article anterior.

El beneficiari de l'aprofitament i amb independència de la taxa, ve obligat al reintegrament total de les despeses que, en el seu cas, es produïsquen per a reconstrucció o reparació del domini públic local, si es produïx la seua destrucció o deterioració i al previ dipòsit dels previsibles.

Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats.

Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques o locals als quals donen accés les entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Més informació en l'apartat L'Ajuntament, Normativa Municipal.

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.