IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
 1. Portada >
 2. Tràmits i gestions >
 3. Tributs Municipals >
 4. Taxa Subministrament d'Aigua Consum Públic

Tributs Municipals

tornar

Taxa Subministrament d'Aigua Consum Públic

L'Ajuntament s'obliga a subministrar aigua potable a les vivendes o locals del terme municipal en aquelles zones en què existisca conducció municipal de les dites aigües. Quan no existisquen canonades municipals de distribució d'aigua potable, no podrà exigir-se a l'Ajuntament el subministrament.

L'Ajuntament garantix el subministrament a totes aquelles vivendes situades a una altura no superior a 16 metres; els abonats que no tinguen la pressió d'aigua suficient per a cobrir les seues necessitats, podran instal·lar grups de sobreelevació a costa seu, a fi d'esmenar esta deficiència. Quant a la instal·lació de grups de sobreelevació, caldrà ajustar-se al que disposen les normes bàsiques de subministrament d'aigua.

L'obligació expressada la complirà l'Ajuntament per mitjà del corresponent contracte o pòlissa de subministrament, reflectint la relació contractual entre les parts.

El subministrament d'aigua potable es contractarà pels usuaris o els seus representants legals amb l'Ajuntament per mitjà de contracte o pòlissa de subministrament. Serà per compte i càrrec dels interessats el pagament de quants impostos, arbitris, taxes o drets afecten el contracte. La sol·licitud de subministrament es formularà en model oficial que facilitarà l'Ajuntament. L'Ajuntament abans de procedir a la firma del contracte, haurà d'assegurar-se de la correcció de la instal·lació interior; cas que esta siga deficient o no complisca els mínims establits en les normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, no serà establit el mateix fins que no es corregisquen les deficiències existents.

Definició de l'objecte i àmbit d'aplicació del reglament.

Es definix com a objecte de l'ordenança l'ordenació del servici d'abastiment domiciliari d'aigua potable dins de l'àmbit territorial del terme municipal.

Drets de l'abonat

 • Subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte a les garanties de la normativa legal vigent.
 • Rebre còpia de la pòlissa de subministrament i de l'ordenança del servici.
 • Consumir l'aigua en les condicions d'higiene i pressió corresponents a l'ús que, d'acord amb les instal·lacions de la vivenda o indústria, siga l'adequat i estiga de conformitat amb la normativa legal aplicable.
 • Sol·licitar i obtindre les informacions i aclariments sobre el funcionament del subministrament i les dades referits al seu abonament particular.
 • Formular les reclamacions que crega oportunes, pel procediment establit en l'ordenança.
 • Que se li facturen els consums a les tarifes vigents.
 • A sol·licitar de l'Ajuntament la informació i assessorament necessari per a efectuar la contractació en les millors condicions.

Obligacions de l'abonat.

 • Satisfer l'import del servici en la forma i temps previstos en l'Ordenança.
 • Pagar les quantitats resultants de liquidacions que per errors materials o de càlcul li hagen afavorit, per avaria, frau o sanció.
 • Utilitzar l'aigua subministrada en la forma i usos establits en l'ordenança.
 • Abstindre's de vendre, donar, cedir o llogar l'aigua procedent del seu abonament.
 • Abstindre's d'establir o permetre derivacions de la seua instal·lació per a subministraments a tercers, o per a locals i vivendes diferents de les consignades en la pòlissa d'abonament.
 • Permetre l'entrada en el local del subministrament en hores hàbils al personal del servici que, degudament autoritzat i exhibint la seua documentació com a tal, tracte de revisar o comprovar les instal·lacions.
 • Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte de subministrament i reglament de servici.
 • Comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació en la instal·lació interior, en especial nous punts o elements de consum.
 • Respectar els precintes col·locats per l'Ajuntament o organismes competents de l'Administració.

Més informació en l'apartat L'Ajuntament, Normativa Municipal.

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.