IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
 1. Portada >
 2. L'Ajuntament >
 3. Ple Municipal >
 4. Atribucions

Ple Municipal

tornar

Atribucions

El Ple es caracteritza per ser un òrgan essencialment parlamentari, amb les seues funcions de productor de normes, de debat de les grans polítiques que afecten el municipi i de control i fiscalització dels òrgans de govern.

Entre les atribucions del Ple cal destacar

 • Aprovació de normes municipals.
 • Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament.
 • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
 • Aprovació inicial del planejament general.

 

APROVACIÓ DE LES NORMES MUNICIPALS

La iniciativa per a l'aprovació d'ordenances, reglaments o normes generals municipals correspon al Ple

 • Els Regidors o els Grups Polítics que l'exercixen presentant una proposta normativa.
 • La iniciativa veïnal. Els veïns que gaudisquen del dret de sufragi actiu en les eleccions municipals podran exercir la iniciativa popular, presentant propostes d'acords o actuacions o projectes de reglaments en matèries de competència municipal, d'acord amb l'article 70 bis de la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del Govern Local.

 

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT

El Projecte del Pressupost General de l'Ajuntament es referirà a les bases d'execució, l'estat d'autorització de gastos i l'estat de previsió d'ingressos, sense perjuí dels altres documents que hagen d'acompanyar-lo.

El projecte inclourà el Pressupost de l'Ajuntament pròpiament dit i el dels organismes autònoms. El dit pressupost té preferència en la tramitació respecte als altres treballs del Ple.

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

El control del Ple al Govern Municipal s'efectua durant els 4 anys que dura la corporació.

Instruments ordinaris de control

 • Moció.- Proposta que sobre un assumpte de competència del Ple se sotmet directament a coneixement i resolució del mateix. La formula normalment el portaveu d'un grup polític. Pot realitzar-se per escrit o oralment.
 • Compareixença.- Els membres de la corporació o de la Junta de Govern Local amb responsabilitat d'una àrea de gestió estan obligats a comparéixer en el Ple quan este així ho acorde, a fi de respondre a les preguntes que se li formulen sobre la seua actuació.
 • Prec.- És la formulació d'una petició dirigida a l'Equip de Govern o a un membre del mateix en relació amb una actuació concreta. Els precs es poden debatre però mai ser sotmesos a votació. Poden plantejar precs tots els membres de la corporació o els Grups municipals a través dels seus portaveus.
 • Pregunta.- És qualsevol qüestió plantejada als òrgans de govern en el si del Ple relacionada amb la gestió política o administrativa de què siguen responsables.
 • Declaracions institucionals.- Són manifestacions de la postura del Ple en tant que òrgan de representació política municipal, en relació amb qüestions d'interés general.
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.