IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
 1. Portada >
 2. Tràmits i gestions >
 3. Persones >
 4. Parella >
 5. Registre de Parelles de Fet

Parella

tornar

Registre de Parelles de Fet

L'Ajuntament de Massanassa manca en l'actualitat de Registre Municipal d'Unions de Fet. Les parelles que desitgen formalitzar la seua unió podran dirigir-se a les dependències del Registre Administratiu d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Sol·licitud d'Inscripció Constitutiva en el Llibre Registre d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana (Alta en el Registre d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana).

Objecte del tràmit

 • La inscripció constitutiva és aquella que té com a efecte la constitució d'una unió de fet, a l'efecte de la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.
 • La inscripció constitutiva és la que deixa constància de l'existència de la unió de fet, i deu recollir les dades personals suficients per a la correcta identificació dels seus membres, la data de la resolució en què s'acorde la inscripció i el número de l'expedient administratiu obert per a cada Unió de Fet.

 

No podrà pactar-se la constitució d'una unió de fet amb caràcter temporal ni sotmetre's a condició.

Qui pot fer-ho?

Interessats/Sol·licitants

Perquè puga practicar-se la inscripció constitutiva de la unió de fet, serà necessari que els membres, amb independència de la seua orientació sexual reunisquen els següents requisits

DE LA PARELLA

 • Majors d'edat o menors emancipats.
 • Fadrins, viudos o divorciats.
 • Que no formen una unió estable amb una altra persona.
 • Que no tinguen constituïda una unió de fet inscrita amb una altra persona.
 • Que no siguen parents per consanguinitat o adopció en línia recta ni en línia collateral dins del tercer grau.
 • Que convisquen en parella, de forma lliure, pública i notòria, vinculades de forma estable, almenys durant un període ininterromput de dotze mesos, existint una relació d'afectivitat.
 • Almenys, un dels membres ha d'estar empadronat en la Comunitat Valenciana.

 

 DELS DOS TESTIMONIS

 • Ser majors d'edat.
 • No haver sigut condemnat per fals testimoni.
 • Al prestar declaració no ser empleat de qui ho haguera proposat o estar al seu servici.

 

Quines taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

A partir de l'1 de gener de 2013 s'estableix una taxade 60 euros. 

Quan sol·licitar-ho? Termini de presentació

Durant tot l'any

On dirigir-se?

Per a realitzar la compareixença preceptiva i formular la sol·licitud, els interessats hauran de sol·licitar cita prèvia als telèfons següents:

REGISTRE AUXILIAR DE LA CONSELLERIA DE GOVERNACIO I JUSTICIA
PLAÇA DE SAN NICOLAU, 2 BAIX-46001 VALENCIA
Tel 96 386 60 00 Y 012

Quina documentació s'ha de presentar?

La sol·licitud d'inscripció es formularà per escrit dirigit al Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana, i es consignarà en la mateixa, declaració responsable de no tindre una altra unió estable amb una altra persona ni una altra unió de fet inscrita, de no tindre entre si relació de parentiu en línia recta per consanguinitat o adopció, ni en la línia col·lateral per consanguinitat o adopció dins del tercer grau.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels següents documents:

 • Còpia dels documents d'identificació dels sol·licitants (DNI, Passaport, etc.)
 • Acreditació de l'emancipació, si escau.
 • Certificació o fe d'estat civil (solter, vidu, separat judicial o divorciat), expedit pel Registre Civil.
 • Certificació literal de naixement, expedida pel Registre Civil.
 • Certificació d'empadronament històric dels últims deu anys en algun municipi de la Comunitat Valenciana.
 • Sentència d'incapacitació que els considera amb capacitat per contreure matrimoni, si escau.
 • Model 046, acreditatiu de la taxa corresponent.

 

NORMATIVA

 • Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, per la qual es regulen les Unions de Fet Formalitzadas de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 6884, de 18/10/2012).
 • Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, d'Organització de la Generalitat (DOCV nº 6931, de 27/12/2012)

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.