IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. AODL. Ajudes RE-FORÇA per a autònoms i xicotetes empreses

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

AODL. Ajudes RE-FORÇA per a autònoms i xicotetes empreses

24/04/2020

Ajudes econòmiques per a fer front a l'impacte de la COVID-19

Es convoquen per a 2020 les ajudes RE-FORÇA per a autònoms i xicotetes empreses l'activitat econòmica de les quals s'ha vist perjudicada per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19.

Termini de presentació de sol·licituds: 3 mesos (fins al 24 de juliol)

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o societats civils, legalment constituïdes que complisquen els següents requisits:

1.- Que l'activitat se situe en el municipi de Massanassa, és a dir, que el local on es desenvolupa l'activitat es trobe en el terme de Massanassa i en cas d'activitats que s'exerceixen fora de local determinat, que el domicili fiscal del titular de l'activitat estiga en el terme municipal de Massanassa.

2.- Que el total de persones que a data 01 de Març de 2020, treballaren efectivament en l'activitat fóra igual o inferior a 20.

3.- Que l'activitat estiga donada d'alta a l'efecte de l'IAE en la data de declaració de l'estat d'alarma, i no s'haja causat baixa en aquesta.

4.- Que el titular de l'activitat es trobe donat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social o en la Mutualitat professional corresponent.

5.- En relació amb l'activitat, s'haurà de complir una de les següents circumstàncies:

  • Que l'activitat s'haja vist afectada pel tancament obligatori d'establiments disposat pel RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, quan aquesta circumstància haja suposat la paralització total de la seua activitat econòmica, i a més el local on es desenvolupa aquesta activitat siga de la seua propietat o arrendat.
  • Quan malgrat veure's afectada l'activitat pel tancament d'establiments no es donen les circumstàncies de l'apartat anterior o, en tot cas, quan la facturació des de la declaració de l'estat d'alarma fins a la presentació de la sol·licitud d'aquesta ajuda, contemple una reducció d'almenys el 75% en relació amb la facturació efectuada en el mateix període en l'exercici anterior.

 

Exclusions: No podran ser beneficiaris d'aquesta ajuda les associacions, fundacions, i en general, les entitats sense ànim de lucre.

En el cas d'existir autònoms col·laboradors, solament podrà sol·licitar aquesta ajuda el titular de l'activitat.

En cas de societat de professionals o entitats en règim d'atribució de rendes únicament podrà ser beneficiari de l'ajuda la societat, comunitat de béns o societat civil, i no cadascun dels socis, partícips o comuners de forma independent.

Quantia.

La quantia d'aquestes ajudes serà:

A.- Quan l'activitat s'haja vist afectada pel tancament obligatori d'establiments que haja suposat la paralització total de la seua activitat econòmica i el local on es desenvolupa aquesta activitat siga de la seua propietat o arrendat, la quantia a concedir serà de 1.600 Euros

B.- Quan malgrat veure's afectada l'activitat pel tancament d'establiments no es donen les circumstàncies de l'apartat anterior o, en tot cas, quan la facturació mitjana mensual des de la declaració de l'estat d'alarma fins a la presentació de la sol·licitud contemple una reducció d'almenys el 75%, en relació amb la facturació efectuada en el mateix període en l'exercici anterior, la quantia a concedir serà de 1.200 Euros.

Sol·licituds

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant model normalitzat disponible en l'apartat  Sol·licituds  d'aquesta web.

La seua tramitació es realitzarà:

  • Per mitjans electrònics. A través de la seu electrònica, el model normalitzat ha d'adjuntar-se a la "Instància General" indicant "Sol·licitud Ajudes RE-FORÇA".
  • Presencialment. Quan estiga permesa la circulació de les persones per les vies o espais d'ús públics en el registre general de l'Ajuntament.

 

L'imprès de sol·licitud, haurà d'estar signat en tot cas pel titular de l'activitat o el seu representant legal, mitjançant signatura digital o manuscrita.

Quan el sol·licitant siga una persona física i la presentació de la sol·licitud es realitze electrònicament per persona diferent, s'haurà d'adjuntar el model d'atorgament de representació aprovat a aquest efecte per l'Ajuntament de Massanassa i disponible en la seu electrònica municipal.

Més informacio: 


 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.