IDIOMAcastellanovalencià
BÚSTIA DE SUGGERIMENTSbuzon de sugerencias
ESTÀS A
 1. Portada >
 2. Notícies & Actualitat >
 3. Benestar Social. Ajudes

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Benestar Social. Ajudes

18/05/2020

Ajudes urgents al lloguer d'habitatges per a minimitzar l'impacte de la Covid-19

La conselleria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica ha convocado Ajudes urgents al lloguer d'habitatges per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual.

Els requisits per a considerar que es produeixen els supòsits de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per a poder sol·licitar aquestes ajudes, seran quan en les persones sol·licitants concórreguen conjuntament els següents requisits:

1.- La persona obligada a pagar la renda de lloguer ha passat a estar en alguna de les situacions a continuació descrites i els seus ingressos es troben per davall del límit de 3 vegades l'IPREM, com a supòsit general.

 • Situació de desocupació
 • Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO)
 • o, en cas de ser empresari, haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos.

 

Segons determinades circumstàncies detallades avant, el límit podrà ser 4 o 5 vegades l'IPREM

2.- La renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics resulte superior o igual al 35% dels ingressos nets percebuts pel conjunt de la unitat familiar. 

La quantia de l'ajuda podrà aconseguir el 100% de la renda de lloguer que conste en el contracte d'arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes i per un període màxim de 6 mesos podent incloure's com a primera mensualitat la corresponent al mes d'abril de 2020.

La documentació a presentar serà la següent:

a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit pel Servei públic d'ocupació estatal (SEPE), en el qual figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) Encas de  cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, si escau, o declaració jurada de cessament de la prestació per persones autònomes segons model del Servei públic d'ocupació estatal (SEPE).

c) Nombre de persones que habiten en l'habitatge habitual mitjançant aportació de volant històric únic d'empadronament que acredite, a la data de la sol·licitud les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte de contracte, a aquest efecte de determinar la unitat de convivència i l'edat de les persones empadronades. El document haurà de ser únic per habitatge, incloent totes les persones que figuren empadronades en aquesta, amb referència als 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud, com a mínim.

d) Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral, si escau, que acredite cadascuna de les circumstàncies concurrents en la unitat de convivència a què fa referència l'article 5.1.1, suposats d) i e).

e) Titularitat dels béns: nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat de convivència.

f) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits exigits en l'article 4, punt 2, apartats c) i d). La declaració responsable haurà d'anar subscrita pel peticionari de l'ajuda i la resta de membres de la unitat familiar, segons model normalitzat en l'Annex corresponent inclòs en l'apartat "Impresos Associats" de la pàgina web del procediment de la gva.

g) Els supòsits d'especial protecció de l'article 7, que determinarà el grau de vulnerabilitat i el percentatge d'ajuda a percebre, hauran d'acreditar-se documentalment:

 • condició de família monoparental: títol expedit segons Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la CV.
 • família nombrosa: títol d'aquesta.
 • dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial o administrativa que ho acredite.
 • víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment dita circumstància.
 • diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 per 100: certificat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o de l'INSS.
 • joves extutelats: resolució de cessament de mesures emesa per la Conselleria competent.
 • persona amb malaltia mental greu: informe del metge facultatiu emès per la Unitat Pública de Salut Mental.
 • alguna persona assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància.
 • dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió: documentació o informes municipals o d'un altre tipus que acrediten aquesta circumstància.

 

h) Còpia completa del contracte d'arrendament en vigor, amb esment exprés de l'import del lloguer de l'habitatge i de la duració mínima d'1 any signat per la part arrendadora i arrendatària.

i) Acreditació del pagament de les últimes 3 mensualitats, llevat que el contracte tinguera una vigència de menor termini, en aquest cas s'acreditarà el pagament des de l'inici del contracte.

j) Imprès model de domiciliació bancària.

k) Autorització dels interessats, per a permetre a l'administració de la Generalitat per a procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals o normativa que li substituïsca, i les seues normes de desenvolupament. 
L'autorització haurà de ser signada per tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.

La sol·licitud es tramitarà preferiblement de forma telemàtica, de forma presencial podrà sol·licitar-la a través de cita prèvia a l'Ajuntament (acudint amb la documentació completa i emplenada) trucant al telèfon 961255500.

Per a qualsevol dubte amb la sol·licitud pot contactar amb Serveis Socials d'Atenció Primària 961250787.

Més informació en: 

 

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.