IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. Tràmits i gestions >
  3. Registre de Factures FACE

Tràmits i gestions

tornar

Registre de Factures FACE

FACe és el Punt General d'Entrada de Factures de l'Administració General de l'Estat.

L'Ajuntament està adherit a aquest sistema, de manera que la presentació de factures, per als proveïdors de béns o serveis obligats a relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, haurà de fer-se mitjançant el format de factures electròniques, a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques FACe.

El format de factura electrònica requerit per a la seua presentació en FACe és el de FACTURAe.

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha desenvolupat una aplicació de Gestió de Facturació Electrònica que permet la generació de factures electròniques en format FACTURAe d'una manera còmoda i senzilla.

Aquesta aplicació està dirigida a PYMES, microPYMEs i treballadors autònoms; disposa de material d'ajuda divers (guies, ajuda en línia, validadors, etc.).

La presentació de factures davant de l'Ajuntament de Massanassa s'ha de realitzar basant-se en el que establix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica, en la llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques i en les bases d'execució del pressupost.

Basant-se en dita normativa:

1.- Les persones físiques o els que representen a un interessat que NO estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració i que no exercisquen activitat professional que requerisca col·legiació obligatòria, podran de forma opcional optar per una de les següents formes de presentació de les seues factures:

1.a) Per seu electrònica, via tràmit: Règim pressupostari / Aportació de factures NO electròniques

1.b) De forma presencial sol·licitant cita prèvia al departament d'intervenció

1.c) Per mitjà de l'emissió de factura electrònica a través del Punt general d'entrada de factures electròniques FACe

2.- Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen nacionalitat espanyola, els establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que establix la normativa tributària, les Unions temporals d'empreses, Agrupació d'interés econòmic, Agrupació d'interés econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària, Fons de garantia d'inversions, podran presentar:

2.a) Les factures d'import superior a 5.000 Euros, obligatòriament, per mitjà de l'emissió de factura electrònica a través del Punt general d'entrada de factures electròniques FACe

2.b) Les factures d'import superior a 5.000 Euros, es podran presentar per seu electrònica a través d'este tràmit o en base al que establix la lletra anterior

3.- Les persones jurídiques diferents de les de l'apartat anterior, les entitats sense personalitat jurídica o els que representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració o les persones físiques que exercisquen una activitat professional per a la que es requerisca col·legiació obligatòria, podran de forma opcional optar per una de les següents formes de presentació:

3.a) Per seu electrònica, via tràmit: Règim pressupostari / Aportació de factures NO electròniques

3.b) Per mitjà de l'emissió de factura electrònica a través del Punt general d'entrada de factures electròniques FACe

 

Més informació sobre la presentació de factures electròniques FACe:

  • www.facturae.gob.es
  • Codi FACe de l'Ajuntament de Massanassa: L01461653

 

L'Ajuntament ha elaborat un manual d'ajuda simplificat per a la generació de factures electròniques, però en cas de produir-se incidències, el suport d'ajuda es realitzarà per l'Administració de l'Estat.

Més informació:

 

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.